هسته مرکزی و مدیران شرکت گسترش خدمات (نرم افزار) میثاق صبا از اوایل دهه هفتاد بصورت تخصصی در زمینه حمل و نقل جاده ای (عملیاتی و نرم¬افزاری) فعالیت خود را با مدیریت ناوگان و حمل و نقل جاده ای در شرکتهای فعال دولتی و همچنین تولید نرم افزارهای تخصصی حمل و نقل ترکیبی آغـاز نمودند. از اوایـل دهـه هشتاد نیز با توجـه به شروع آهنـگ خصوصی سازی در حمل و نقل ریلی کشور ، فعالیت خود را در زمینه راه آهن (حمل و نقل – مدیریت ناوگان و سیر و حرکت ، نگهداری و تعمیرات واگن ، نگهداری و تعمیرات لوکوموتیو ، خصوصی سازی ، مدیریت بازرگانی و بازاریابی و …) وسعت داد.
در سال ۱۳۸۳ جهت ارائه خدمات منسجم و منحصر به فرد، با سرمایه گزاری خصوصی به موازات اقدامات عملیاتی، اقدام به تولید و ارائه و توسعه نرم افزارهای تخصصی در صنعت حمل و نقل در سطوح عملیاتی و راهبردی نمود تا توان مدیریتی، عملیاتی و نرم افزاری خود را در انجام و مدیریت انواع حمل و نقل و ارائه خدمات و مشاوره های تخصصی ارتقاء بخشد.