برخی از قابلیت های نرم افزار جاده ای

ثبت اطلاعات پایه

دریافت اطلاعات از نرم افزارهای مختلف صدور بارنامه و شعبات مختلف

ثبت قراردادهای جاده ای با فرمت های مختلف

لینک کردن اتوماتیک بارنامه ها به قرارداد

انجام محاسبات براساس قرارداد

صدور صورتحساب های مختلف براساس قراردادهای ثبت شده

ارائه گزارشات مختلف صورتحساب ها و بارنامه ها

ارائه صورت وضعیت