ماژول نرم افزاری لکوموتیو
دارای امکانات مختلف برای انجام محاسبات پیچیده تعرفه های حق دسترسی لکوموتیو بین مالکان واگن و صاحبان لکوموتیو می باشد. دیگر امکانات این ماژول عبارت اند از:

  • ثبت قراردادهای مختلف
  • ثبت تعرفه های مختلف حق دسترسی
  • ثبت اطلاعات لکوموتیو
  • ثبت ضرایب نواحی
  • محاسبات بر اساس قرارداد و تعرفه و ضریب نواحی
  • محاسبات بر اساس قرارداد و تعرفه
  • انجام محاسبات در هنگام ایمپورت اطلاعات راه آهن و شرکتهای دارای لکوموتیو
  • گزارشات مغایرت گیری
  • گزارشات مقایسه ای
  • گزارشات مختلف بین شرکتهای مالک واگن و شرکتهای دارای لکوموتیو و راه آهن