نرم افزارهای شرکت با قابلیت های متناسب با نیاز کاربران تهیه شده است و همگی خروجی سند حسابداری و گزارشات مرتبط دارند و به داشبورد مدیریتی میثاق متصل اند.