برخی از قابلیت های نرم افزار صدور بارنامه داخلی

  • امکان صدور بارنامه به چندین زبان مختلف
  • ارسال و دریافت اطلاعات مابین نرم افزارهای ایرلاین و نرم افزار شرکت
  • امکان برقراری ارتباط با ایرلاین های دیگر
  • ارائه گزارشات متنوع
  • امکان صدور صورتحساب و صورت وضعیت
  • پیگیری بوسیله کدهای بسته بندی ایرلاین از طریق نرم افزار و ….