کیومرث باقری

کیومرث باقری

کارشناس پشتیبانی
عباس عباسی

عباس عباسی

مدیرعامل
روحالله بابازاده

روحالله بابازاده

برنامه نویس